OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
OUR EXPERTISE YOUR SATISFACTION
News & Events

สัมมนายุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนครั้งที่ 2

สัมมนายุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนครั้งที่ 2
บริษัท วิสแพค จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โดยตัวแทนพนักงานวิสแพคจากแผนกต่างๆ ร่วมกันระดมความคิดรวมถึงเรียนรู้การสร้างแบรนด์ซึ่งเป็นการต่อยอดความคิดจากการสัมมนาครั้งที่ 1 ภายในงานสัมมนานี้บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง รวมถึงได้คความรู้เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป